Back to top

Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

Per tal que les capacitats i els coneixements adquirits siguin reconeguts i fàcilment validables en tot el continent europeu, els programes d’estudi de l’Escola s’articulen a través de crèdits ECTS i de competències, que són els principals requeriments pedagògics de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es tracta d’indicadors de nivell entesos internacionalment i que a la vegada posen en evidència un canvi metodològic, basat en el nou rol actiu de l’estudiant.

El sistema de crèdits ECTS es fonamenta en les hores de treball de l’alumne tant dins com fora de l’aula, i les competències fan explícit allò que l’estudiant ha de ser capaç de fer. Pel fet de venir de fora del món acadèmic, aquest llenguatge que parla de capacitacions i habilitats, facilita un diàleg constant amb el món professional i afavoreix la mobilitat internacional, tant per als estudiants que vulguin viure una experiència fora com per als que s’acaben de graduar i volen inserir-se en el mercat professional europeu.
 

L’activitat de l’estudiant: centre de la docència

A les nostres aules, el veritable protagonista de l’ensenyament és l’alumne. I l’objectiu dels nostres professors és motivar-lo per tal que assumeixi plenament les capacitats de resolució de problemes. Considerem que el desenvolupament actiu de l’estudiant és la premissa bàsica per a una bona formació.

El professor li fa de tutor, l’aconsella, li aporta experiència, l’orienta en la recerca de les millors metodologies i en la selecció de materials i fonts d’aprenentatge, detecta possibles llacunes de coneixement i fomenta les seves capacitats individuals.

La nostra metodologia es basa, per una banda, en la idea d’una escola-taller on s’aprèn fent i manipulant la matèria i, per altra, en la necessitat de promoure constantment la reflexió i el debat intel·lectual sobre allò que fem. Per a nosaltres, una escola ha de ser un espai de recerca i intercanvi de coneixement i capacitats, un espai d’expressió i d’acció en què es fomenta el desenvolupament personal a través de l’activitat acadèmica i col·laborativa. Un coneixement i unes aptituds que no volem que es quedin a la universitat: han de ser capaços de transformar-se en desenvolupament social.

 

Pla docent d'assignatura

Un dels trets més destacats d’ELISAVA és l’alta qualitat dels plans docents de les assignatures de cada un dels estudis. Un pla docent és un document en què es defineixen amb detall les competències i els continguts de les assignatures i es planifiquen setmana a setmana cada una de les activitats (pràctiques, exercicis, materials o recursos) que l’estudiant haurà de realitzar.

En aquesta planificació també hi consten els dies de lliurament dels exercicis parcials.

S’especifiquen amb detall els mecanismes d’avaluació basats en les competències a adquirir. Es detallen les diferents classes que l’estudiant rebrà, tant les magistrals (en què els temes s’amplien i aprofundeixen) com les de seminari (un espai reservat per a grups reduïts on s’interactua i es debat sobre el treball que han de fer els alumnes). A més, l’estudiant compta amb tutories individuals o de grup per resoldre els dubtes sorgits al llarg del procés de treball.

Gràcies als plans docents, l’alumne sap en tot moment què s’espera d’ell, què se li exigeix i quina és la seva progressió. L’experiència assolida en els últims anys demostra que aquest sistema millora el rendiment acadèmic de l’estudiant i la seva evolució al llarg de la carrera.

Els nostres plans docents estan dissenyats perquè puguis saber en cada moment què s’espera de tu i quina és la teva progressió.